Obchodní podmínky L.E.A.D. Parkour, z. s.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Identifikační údaje provozovatele prodejního místa: L.E.A.D. Parkour, z. s., Slunečná 1570/2, 736 01 Havířov, Česká republika, IČO: 03531244, DIČ: CZ03531244, neplátce DPH.
1.2. Kontaktní údaje provozovatele prodejního místa: e-mail – info@add-lead.cz, tel. – (+420) 776 266 199.
1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi L.E.A.D. Parkour, z. s. (dále jen „provozovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby poskytované L.E.A.D. Parkour, z. s. zákazníkům.
1.4. L.E.A.D. Parkour, z. s. je provozovatelem webové stránky www.add-lead.cz (dále jen „webové stránky“).
1.5. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi provozovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.6. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat.

2. Nabídky a objednávky
2.1. Veškeré nabídky činěné provozovatelem vůči třetím osobám jsou nezávazné, pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku.
2.2. Pro účely těchto obchodních podmínek se „produktem“ či „službou“ rozumí veškeré produkty či služby nabízené provozovatelem.
2.3. Jako „objednávka“ je chápáno přihlášení se na tréninky či jakoukoliv akci na webové stránce provozovatele kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“.
2.4. Smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem vzniká na základě objednávky zákazníka, potvrzením objednávky provozovatelem a uhrazením celé platby za produkty či služby, a to v souladu s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka provozovatelem, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.
2.5. Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Písemná forma je zachována i při použití elektronické pošty. Objednávka zákazníka je účinná okamžikem jejího písemného potvrzení provozovatelem zákazníkovi.
2.6. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení/název společnosti, dat. nar./IČO, adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a identifikaci objednávaného produktu či služby.
2.7. Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi provozovatelem či provedením takové změny při plnění objednávky.
2.8. Provozovatel není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná.

3. Cena
3.1. Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.2. Cena za služby a produkty představuje cenu včetně DPH 21 %.
3.3. Zákazník má možnost platit v následujících měnách: CZK.

4. Způsob platby a platební podmínky
4.1. Zákazník zaplatí kupní cenu za produkty a služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, následujícími způsoby:
• bezhotovostním bankovním převodem do 3 dnů od objednání produktu či služby,
• prostřednictvím platební brány GoPay.
4.2. Za okamžik zaplacení ceny za službu či produkty zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet provozovatele.
4.3. V případě, že nedojde k úhradě v souladu s těmito obchodníma podmínkami, či dohodou smluvních stran, nevznikne zákazníkovi nárok na účast na objednaném produktu či službě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.4. Při prodlení zákazníka s platbou je provozovatel oprávněn odložit plnění svých povinností ze smluvního vztahu do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se zákazníkem. V případě nesplnění povinností zákazníka v dodatečné lhůtě 5 pracovních dní je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se zákazníkem.
4.5. Platby provedené zákazníkem jsou provozovatelem započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek.

5. Reklamační řád a informace o záruce
5.1. Zaplacenou objednávku lze stornovat nejpozději 5 pracovních dní před termínem uskutečnění akce či začátku tréninkových lekcí. Objednávku je nutno stornovat písemně elektronicky na kontaktním mailu či telefonicky na kontaktním čísle. V takovém případě bude částka za událost vrácena na příslušný účet zákazníka, a to do 14 pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky provozovateli.
5.2. V případě že se zákazník z jakéhokoli důvodu nezúčastní konkrétní tréninkové lekce, o tuto lekci přišel a nemá nárok na vrácení peněz. Lekci si však může nahradit na jiném tréninku (dle příslušeného věku a kategorie).
5.3. Zaplacené tréninkové lekce jsou nepřenosné, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.4. Pokud zákazník utrpí úraz nebo je dlouhodobě nemocný a takový úraz či nemoc mu neumožňuje, aby se zúčastnil objednaných tréninkových lekcí, budou z tohoto důvodu nevyužité lekce přepsány do dalšího pololetí, a to za následujících podmínek:
• lekce, z důvodu úrazu či nemoci a následné doby nutné pro léčení, již není možné nahradit v rámci objednaného pololetí,
• úraz či nemoc znemožňující účast na lekcích je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to bezodkladně do 5 pracovních dní po vzniku této okolnosti,
• předpokládaný rozsah z důvodu úrazu či nemoci nevyužitých lekcí je nutné provozovateli oznámit zároveň s výše uvedeným lékařským potvrzením.
5.5. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že do dalšího pololetí se převedou pouze ty lekce, které následují po oznámení úrazu či nemoci.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodů. Po této lhůtě může zákazník odstoupit od smlouvy v případě, že provozovatel je v prodlení s poskytnutím služeb či produktů více jak čtyři týdny od dohodnutého termínu poskytnutí produktů či služeb.
6.2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že zákazníkem hrubým způsobem poruší své povinnosti, zejména nerespektováním provozního řádu, bezpečnostních předpisů, pokynů lektora či jiné odpovědné osoby. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že jednáním zákazníka při využití produktů či služeb dojde ke škodě na majetku či zdraví.
6.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.
6.4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Ochrana osobních údajů
7.1. Osobní data zákazníka jsou důvěrná a jsou zpracovávána provozovatelem pouze za účelem vyřízení objednávky zákazníka a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.
7.2. Některé údaje poskytnuté zákazníkem při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zákazník souhlasí s tím, aby provozovatel shromažďoval osobní údaje zákazníka uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ.
7.3. Provozovatel se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté zákazníka chránila.
7.4. Kromě údajů úmyslně sdělených zákazníkem v rámci registrace nebo objednání provozovatel nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákazníkovi.
7.5. Veškeré údaje získané od zákazníka jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky provozovatele a slouží výhradně k účelům provozovatele. Provozovatel tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
7.6. Provozovatel učiní maximum pro to, aby ochránila data zákazníka před zneužitím, a nebude je bez souhlasu zákazníka poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
7.7. Zákazník uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně poskytnutých údajů.
7.8. Zpracováním osobních údajů zákazníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
7.9. Zákazník si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným provozovateli. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má zákazník právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat provozovatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm provozovatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
7.10. Provozovatel si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníka k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž zákazník souhlasí. Každý zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany provozovatele kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

8. Ujednání o mlčenlivosti
8.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán.
8.2. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost.
8.3. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami.
8.4. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

9. Ostatní ujednání
9.1. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použít ustanovení §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3 a §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.
9.2. Bezpečnostními předpisy se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré právní předpisy na ochranu života či zdraví.
9.3. Zákazník prohlašuje, že je mu znám jeho zdravotní stav a že mu jeho zdravotní stav nebrání ve využití služeb provozovatele.
9.4. Zákazník je povinen řídit se pokyny lektora či jiné osoby odpovědné osoby za služby či produkty provozovatele, Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Bezpečnostním předpisy a Provozním řádem místa konání akcí provozovatele.
9.5. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené či odložené, pokud je zákazník zanechá na jiných místech než k tomu určených provozovatelem.
9.6. Zákazník hodlá provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci akcí provozovatele na vlastní odpovědnost a je si vědom všech možných rizik s nimi spojenými.
9.7. Zákazník provozování veškerých sportovních činností přizpůsobí svým schopnostem a zdravotní kondici. V případě jakýchkoli zdravotních potíží bude bezodkladně informovat pořadatele akce.
9.8. Zákazník se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, který by mu mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci akcí provozovatele. S tímto vědomím rizikem se zákazník rozhodl akce zúčastnit a bere na vědomí, že sportovní aktivity v něm provozované jsou s rizikem zranění neoddělitelně spojeny.
9.9. V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. zákazník souhlasí s pořizováním jakéhokoliv obrazového či zvukového materiálu během jeho návštěvy akce a jeho dalším použitím pro propagační potřeby pořadatele. Dále zákazník souhlasí, aby pořízené materiály provozovatel akce uchovával jak v papírové, tak v elektronické podobě a používal je k výše uvedeným účelům a to bez jakéhokoli časového omezení.

10. Závěrečná ujednání
10.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.
10.2. Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
10.3. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem.
10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2017.

V Havířově 1. 9. 2017