Zásady zpracování osobních údajů L.E.A.D. Parkour, z. s.

L.E.A.D. Parkour, z. s., se sídlem Slunečná 1570/2, 736 01, Havířov, IČO: 03531244, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13863 (dále jen „správce“), zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, osobní údaje svých zákazníků.

 

Informace ke zpracování osobních dat a jejich zabezpečení

L.E.A.D. Parkour, z. s. dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě vámi uděleného souhlasu.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to jednou z těchto dvou cest:

  • vyplněním registračního formuláře na tréninky či některou z našich akcí a stiskem tlačítka „Registrovat/Zaplatit“,
  • vyplněním kontaktního formuláře a stiskem tlačítka „Odeslat zprávu“.

 

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Evidence členů spolku

Pro potřeby spolku evidujeme osobní údaje jeho členů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, zdravotní stav. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství konkrétního člena ve spolku. Po zániku členství jsou osobní údaje člena zpracovávaný maximálně další 1 rok.

  • Poskytování našich služeb (plnění smlouvy)

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu, datum narození, zdravotní stav, číslo bankovního účtu potřebujeme k úspěšnému poskytování naších služeb. Doba zpracování těchto osobních údajů je maximálně 5 let od doby udělení souhlasu.

  • Vedení účetnictví a daňové evidence

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto osobní údaje evidujeme po dobu 10 let.

  • Zasílání obchodních sdělení, marketing

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat reakcí na zaslaný mail, ve kterém vyjádříte přání již tyto maily nedostávat.

  • Foto/video/audio dokumentace

Souhlas s fotografováním a audio/video záznamem řešíme samostatným dokumentem, který vyplňujete při využití některé z našich služeb.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci a subjekty, které nás podporují účelovými dotacemi či granty.

  1. A) Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb těchto zpracovatelů: APFEL IO, s. r. o. (eshopový systém), Monika Gabryšová (externí účetnictví), Jiří Houšťava (registrační webové systémy) a aplikací těchto zpracovatelů: Endora, Facebook, Google (G Suite, Google Analytics), GoPay, Trello. Se všemi výše uvedenými zpracovateli máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, která jasně vymezuje jejich práva a povinnosti co se zpracování osobních údajů týče.
  2. B) Osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) členů našeho spolku jsou poskytovány subjektům, od kterých spolek pobírá účelové dotace či granty. Konkrétně se jedná o města, kraje či MŠMT ČR.

 

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a optimalizovat tak náš web. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky a umožnit vám tak větší uživatelský komfort. S užitím cookies nejprve musíte souhlasit stisknutím tlačítka „Souhlasím“ při první návštěvě webu z vaší IP adresy. Používání cookies můžete kdykoliv deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@add-lead.cz.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k vaší identifikaci, než vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k vaší osobě.

 

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné.

Právo na opravu, aktualizace údajů

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u vás nastala nějaká změna, tak abychom vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

Emaily týkající se našich aktivit vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat reakcí na zaslaný mail, ve kterém vyjádříte přání již tyto maily nedostávat.

Právo námitky u ÚOOÚ

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Informujeme vás, že vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7

 

Kam se můžete obrátit

V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit emailem na info@add-lead.cz či písemně na sídle spolku.